مراسم برگزاری سال تحصیلی 1400-1401 در سه روز

روز پنجشنبه 1400/07/01  با حضور سبز دانش آموزان عزیز پایه هفتم
روز شنبه  1400/07/02  با حضور سبز دانش آموزان عزیز پایه هشتم
روز یکشنبه  1400/07/03  با حضور سبز دانش آموزان عزیز پایه نهم
فهرست