در تاریخ 1401/07/12 انتخابات انجمن اولیا و مربیان و اولین جلسه آموزش خانواده با حضور جناب آقای دکتر عمرانی و صحبت در مورد برخورد اولیا با نوجوانان برگزار گردید.

فهرست