ارائه کارنامه ترم دوم و اهدای جایزه و تقدیر نامه به دانش آموزان برتر علمی، فرهنگی و هنری به همراه توضیح در مورد برنامه های تابستان برای دانشآموزان در سال تحصیلی جدید

فهرست