برگزاری اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان با حضور مدیر عامل موسسه فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی
جناب آقای حائری زاده

فهرست