در این پویش تنظیم کلاسها جهت انجام کارهای گروهی در راستای توانمند شدن دانش آموزان برای بهتر برگزار کردن آزمون رویش انجام شد. و در آخر هر روز آزمونی از کارهای آنروز از دانش آموزان گرفته شد.

فهرست