برگزاری اردوی تابستانی واقع در اردوگاه حبیب در فرحزاد با برگزارس کلاسهای آموزشی ، هنری و ورزشی و استفاده دانش آموزان از استخر
و پذیرایی از دانش آموزان

                         

 

                     

       

فهرست