برگزاری مراسم آموزش خانواده و اهدای کارنامه ترم اول با دعوت از پدران گرامی به مناسبت روز پدربا سخنرانی خانم دکتر فرهادی در مورد نوجوانان

   

                

فهرست