برگزاری مراسم شروع تحصیلی 1400-1401

روز پنجشنبه 1400/07/01  با حضور سبز دانش آموزان عزیز پایه هفتم
روز شنبه 1400/07/03  با حضور سبز دانش آموزان عزیز پایه هشتم
روز یکشنبه 1400/07/04  با حضور سبز دانش آموزان عزیز پایه نهم

 

 

 

فهرست