تحویل کارنامه های ترم اول دانش آموزان  به مادران همراه با اهدای هدیه هایی که دانش آموزان با راهنمایی دبیران هنر خودشان ساخته بودند به مادران به مناسبت روز مادر.