ثبت نام تمامی دانش آموزان در جشنواره خوارزمی در رشته های مختلف انجام شد.

فهرست