مدیریت دبیرستان دخترانه دوره اول

مدیریت مقطع

سرکار خانم فاطمه سادات سیدجوادی

سوابق علمی و کاری

متولد سال 1360

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی فیزیک و علوم تربیتی

18سال سابقه کار آموزشی و فرهنگی

و…

مدیریت مقطع

 

فهرست