اعضای محترم انجمن اولیاء و مربیان

سال تحصیلی 1402 – 1403

سرکار خانم زهرا زارعی، کارشناسی ریاضی محض ، خانه دار (رئیس انجمن)

جناب آقای محمد سعید ذاکری، کارشناسی ارشد حوزوی ، سرپرست حوزه سخنگوی قوه قضائیه (نایب رئیس انجمن)

جناب آقای مهدی رستمی فرد، دکترای پزشکی، معاون شورای عالی کشور (شهرداریها) (منشی و رابط انجمن)

جناب آقای سیدجمال عودسیمین ، تحصیلات حوزوی ، فیلمساز (نماینده ی منتخب اولیا)

جناب آقای مهدی هنرمندساری ، فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر ، مدیرعامل شرکت خصوصی(نماینده ی منتخب اولیا)

جناب آقای احمد رضا مختاری ، دیپلم  ، کارخانه دار (نماینده ی منتخب اولیا)

سرکار خانم صبورا علم جمیلی، لیسانس مدیریت فرهنگی، معلم پایه سوم (نماینده ی منتخب اولیا)

سرکار خانم شیرین رضائی،لیسانس مهندسی کامپیوتر، معاون فناوری دبیرستان دوره اول دخترانه  (نماینده ی منتخب اولیا)

فهرست