اعضای محترم انجمن اولیاء و مربیان

سال تحصیلی 1401 – 1402

جناب آقای سیدجمال عودسیمین ، تحصیلات حوزوی ، فیلمساز (رئیس انجمن)

جناب آقای سیدرضا رستگار، فوق لیسانس جامعه شناسی ، مدیرعامل شرکت خصوصی (نایب رئیس انجمن)

جناب آقای محمدسعید نسیمی، دکترای مدیریت بازرگانی و
دانشجوی دکترای تاریخ تشیع، مدیریت بخش خصوصی (منشی و رابط انجمن)

جناب آقای حمید جوانی، فوق لیسانس مدیریت، شهردا منطقه 3 (نماینده ی منتخب اولیا)

جناب آقای مهدی هنرمندساری ، فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر ، مدیرعامل شرکت خصوصی(نماینده ی منتخب اولیا)

سرکار خانم صبورا علم جمیلی، لیسانس مدیریت فرهنگی، معلم پایه سوم (نماینده ی منتخب اولیا)

سرکار خانم شیرین رضائی،لیسانس مهندسی کامپیوتر، معاون فناوری دبیرستان دوره اول دخترانه  (نماینده ی منتخب اولیا)

فهرست