درس قرآن
دبیرقرآن هر سه پایه: سرکار خانم زهرا رضائی لیسانس زیست شناسی، رتبه اول ترتیل خوانی مدارس ایران
درس عربی
عربی پایه  هشتم ونهم : سرکار خانم زهرا یاوری کارشناسی ارشد ادیان و عرفان
عربی پایه  هفتم : سرکار خانم فاطمه آق تومان  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب
درس هنر
هنر هر سه پایه: سرکار خانم زینب حاجی علی لالانی دیپلم  فنی و حرفه ای کامپیوتر
هنر هر سه پایه: سرکار خانم رقیه سادات ضرغامی
درس ادبیات
دبیر ادبیات هشتم و نهم :سرکارخانم مریم روح الهی کارشناسی زبان فارسی
دبیر ادبیات هفتم و هشتم : سرکار خانم اعظم نوروزی ، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی
درس تفکر و سبک زندگی
تفکر و سبک زندگی هفتم : سرکار خانم مهساسادات احمدی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی
تفکر و سبک زندگی هشتم : سرکار خانم زینب الهی کارشنسی ارشد مشاوره خانواده
درس ریاضی
ریاضی پایه هفتم: سرکار خانم محدثه شکوهی  کارشناسی ریاضی محض
ریاضی پایه هشتم و نهم : سرکار خانم فاطمه حاجی کارشناسی ارشد ریاضی محض
هندسه سه پایه : سرکار خانم ریحانه حسینی دانشجوی مهندسی صنایع
درس علوم

دبیر فیزیک  و شیمی  پایه هشتم و نهم : سرکار خانم مهین ولی زاده کارشناسی ارشد فیزیک

دبیر زیست و زمین هر سه پایه و شیمی نهم : سرکار خانم سبا بیات کارشناسی سلولی و مولکولی – گرایش میکروبیولوژی
درس زبان انگلیسی ترمیک
زبان ترمیک هر سه پایه: سرکار خانم فاطمه ملاغیوری  کارشناسی مهندسی کشاورزی
دانشجوی ارشد مهندسی گیاهان دارویی
زبان ترمیک هر سه پایه: سرکار خانم حنانه کنجکاو کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک
درس زبان انگلیسی
زبان هر سه پایه : سرکارخانم نسرین یارمحمدی کارشناسی ارشد مترجمی زبان
درس پیامهای آسمانی
دبیر پیامهای آسمانی سه پایه: سرکار خانم صدیقه گلپور دکترا الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث
درس مطالعات اجتماعی
دبیرمطالعات سه پایه: سرکار خانم اکرم میرزایی دهرام 
درس ورزش
ورزش هر سه پایه : سرکار خانم زهرا حاجی بزرگی
پودمان خوشنویسی
دبیر پودمان خوشنویسی: سرکار خانم رقیه سادات ضرغامی
کارو فناوری
دبیر کارو فناوری هر سه پایه: سرکار خانم حنانه گل محمد  دانشجوی مهندسی کامپیوتر
درس آمادگی دفاعی
آمادگی دفاعی : سرکار خانم ریحانه محققی
فهرست