کادر اداری و اجرایی

معاون آموزشی

سرکار خانم ندا ایزددوست کارشناسی اقتصاد نظری

معاون اجرایی

سرکار خانم مریم مظاهری کارشناسی مهندسی شیمی

معاون پرورشی

سرکار خانم مرضیه رستگار  کارشناسی علوم اقتصادی

معاون انضباطی

سرکار خانم نفیسه عابدی    لیسانس ادبیات

معاون فناوری 

سرکار خانم شیرین رضائی    مهندس کامپیوتر (نرم افزار)

مسئول پایه هفتم

سرکار خانم سمانه آزینه     کارشناسی ارشد حقوق

مسئول پایه هشتم

سرکار خانم فاطمه عسگری کارشناسی ریاضی کاربردی

مسئول پایه نهم

سرکار خانم سبا بیات کارشناسی زیست شناسی سلولی و مولکولی – گرایش میکروبیولوژی

کمک معاون آموزشی

سرکار خانم فاطمه نصراله زاده   دانشجو

[/v

مربی پرورشی

سرکار خانم فاطمه محمدی  کارشناسی فلسفه دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه

مسئول کتابخانه

سرکار خانم فاطمه نصراله زاده دانشجو

مسئول روابط عمومی و مربی بهداشت

سرکار خانم سکینه باقری کارشناسی بهداشت عمومی و ارشدآموزش محیط زیست
فهرست