گزارش جلسات انجمن

سال تحصیلی 1401-1402

جلسه اول

اطلاعات برگزاری

تاریخ: 1401/07/26

ساعت:7:15

محل برگزاری: اتاق جلسات دبیرستان دخترانه شهدای موتلفه اسلامی

تعداد شرکت کنندگان: 8 نفر

اسامی حاضرین :اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان درسال تحصیلی 1401-1402 با حضور  مدیریت محترم مقطع ،معاونین مدرسه (معاون اجرایی و پرورشی ) و حضور اعضای انجمن جناب آقای سیدجمال عودسیمین رئیس انجمن، جناب آقای سیدرضا رستگار نایب رئیس انجمن، جناب آقای محمدسعید نسیمی منشی و رابط انجمن، سرکار خانم صبورا جمیلی نماینده منتخب انجمن و سرکار خانم شیرین رضائی نماینده منتخب انجمن برگزار گردید.

گزارش / مصوبات

برگزاری جلسه ی انتخابات هیأت رئیسه ی انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه

مصوبات :

1- تعیین هیأت رئیسه ی انجمن اولیا و مربیان

2- گفتگوی اعضای انجمن در مورد توانمندیهای خود در رشته تحصیلی و مشاغل خود.

3- تعیین تاریخ و روز و ساعت تشکیل جلسات در طول سال

جلسه دوم

اطلاعات برگزاری

تاریخ: 1401/08/24

ساعت:7:30

محل برگزاری: اتاق ملاقات مجتمع دخترانه شهدای موتلفه اسلامی

تعداد شرکت کنندگان: 11 نفر

اسامی حاضرین :دومین جلسه انجمن اولیا و مربیان درسال تحصیلی 1401-1402 با حضور  مدیریت محترم مقطع ،معاونین مدرسه (معاون اجرایی ، انضباطی، آموزشی و پرورشی ) و حضور اعضای انجمن جناب آقای سیدجمال عودسیمین رئیس انجمن، جناب آقای سیدرضا رستگار نایب رئیس انجمن، جناب آقای محمدسعید نسیمی منشی و رابط انجمن، جناب آقای هنرمند نماینده منتخب انجمن ،سرکار خانم صبورا جمیلی نماینده منتخب انجمن و سرکار خانم شیرین رضائی نماینده منتخب انجمن برگزار گردید.

گزارش / مصوبات

برگزاری جلسه ی بررسی وضعیت آموزشی و پرورشی دبیرستان و اردوها و هفته کتابخوانی

مصوبات :

1- برگزاری اردوی درون شهری و برون شهری

2- معرفی کتاب و برگزاری نمایشگاه کتاب در هفته کتابخوانی

جلسه سوم

اطلاعات برگزاری

تاریخ: 1401/10/20

ساعت:7:30

محل برگزاری: اتاق ملاقات مجتمع دخترانه شهدای موتلفه اسلامی

تعداد شرکت کنندگان: 7 نفر

اسامی حاضرین :سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان درسال تحصیلی 1401-1402 با حضور  مدیریت محترم مقطع ،معاونین مدرسه (معاون انضباطی، آموزشی و پرورشی ) و حضور اعضای انجمن جناب آقای سیدجمال عودسیمین رئیس انجمن، جناب آقای هنرمند نماینده منتخب انجمن  و سرکار خانم شیرین رضائی نماینده منتخب انجمن برگزار گردید.

گزارش / مصوبات

برگزاری جلسه ی بررسی وضعیت آموزشی و پرورشی دبیرستان ، امتحانات ،اردوها و نماز

مصوبات :

1- بررسی وضعیت آموزشی و امتحانات دبیرستان

2- بررسی و بحث پیرامون موضوع نماز جماعت

3- برگزاری اردوی درون شهری و برون شهری به ویژه سفر مشهد مقدس

جلسه چهارم

اطلاعات برگزاری

تاریخ: 1401/11/25

ساعت:7:30

محل برگزاری: دفتر مدیریت دبیرستان دوره اول دخترانه شهدای موتلفه اسلامی

تعداد شرکت کنندگان: 11 نفر

اسامی حاضرین :چهارمین جلسه انجمن اولیا و مربیان درسال تحصیلی 1401-1402 با حضور  مدیریت محترم مقطع ،معاونین مدرسه (معاون اجرایی ،انضباطی، آموزشی و پرورشی ) و حضور اعضای انجمن جناب آقای سیدجمال عودسیمین رئیس انجمن، جناب آقای سید رضا رستگار نائب رئیس انجمن ، جناب آقای محمد سعید نسیمی منشی و رابط انجمن ،جناب آقای هنرمند نماینده منتخب انجمن ، سرکار  خانم جمیلینماینده منتخب انجمن و سرکار خانم شیرین رضائی نماینده منتخب انجمن برگزار گردید.

گزارش / مصوبات

برگزاری جلسه ی باردوی زیارتی مشهد و برنامه های پیشنهادی اعیاد شعبانیه

مصوبات :

1- پیشنهاد برگزاری جشنواره خیریه و بازارچه کسب و کار

2- برگزاری اردوی شب مانی در نیمه شعبان

3- برگزاری غرفه مدرسه جهت نیمه شعبان

4- تهیه اقلام بسته بندی جهت کمک به مستمندان در پایان سال

جلسه پنجم

اطلاعات برگزاری

تاریخ: 1401/12/23

ساعت:7:30

محل برگزاری: اتاق جلسات دبیرستان دخترانه شهدای موتلفه اسلامی

تعداد شرکت کنندگان: 7 نفر

اسامی حاضرین :پنجمین جلسه انجمن اولیا و مربیان درسال تحصیلی 1401-1402 با حضور  مدیریت محترم مقطع ،معاونین مدرسه (معاون اجرایی ،انضباطی و پرورشی ) و جناب آقای سید رضا رستگار نائب رئیس انجمن ، جناب آقای محمد سعید نسیمی منشی و رابط انجمن ،جناب آقای هنرمند نماینده منتخب انجمن ، سرکار  خانم جمیلی نماینده منتخب انجمن برگزار گردید.

گزارش / مصوبات

برنامه افطاری ساده برای دانش آموزان و پیگیری بحث آموزشی دبیرستان

مصوبات :

1- برگزاری برنامه افطاری مدرسه

2- پیگیری موارد آموزشی دبیرستان

3- هماهنگی جهت برنامه های روز معلم

فهرست