🎖ارزش ما به اعداد نیست؛ارزش ما به برخورد ما با اعداد به عنوان نتیجه تلاشمان است. شاید امروز نقطه شروع تو باشد، پس قدرش را بدان

📊ارائه کارنامه و اعلام برگزیدگان نفرات برتر در آزمون میان نوبت اول و نفرات برتر در آزمون تک تک دروس

فهرست