پویش سیاه پوشان محرم ،مدرسه از ما خانه ازشما….

در حال بارگذاری پخش کننده...
امام رضا علیه السلام به پسر شبیب فرمودند:همانا ازشب قبا از آغاز ماه محرم پدرم پرچم عزا بردرخانه می آویختند ودراین ماه دائما ایشان محزون بودندوخنده برلب ایشان دیده نمی شد.
ما نیز در دبیرستان دخترانه به پیروی از امام مهربان مان  در مدرسه پرچم عزای اباعبدالله  را برافراشتیم وسیاه پوشان محرم رااغازر نمودیم به مددواجازه ی مادرسادات .
پویشی را آغاز نمودیم که هر خانه یک پرچم وسیاه پوشان مدرسه از ما وسیاه پوشان خانه های دانش آموزان با خودشان .وبعدازانجام این کاردانش آموزان عزیزمان تصاویری ازسیاه پوشان منازل شان را برای ما ارسال نمودندومانیز درقالب کلیپی کوتاه این تصاویر را دراختیار دوستان شان ازطریق کانال نیایش قراردادیم.
فهرست