روزی با خانواده در؛ روز خانواده

دراین روزهای کرونایی که مجبوریم در خانه بمانیم ،شاید برای  بیشتر افراد خسته کننده باشد اما اکر به تقویم نگاه کنیم می بینیم در روز های گذشته وشاید سال پیش ما انقدر زمان درخانه ماندن ودرکنار یکدیگر بودن را نداشتیم.وچقدر خوب که در روز خانواده با اعضای خانواده برنامه ای داشته باشیم تا این روزهای قرنطینه به خوشحالی ونشاط بگذرد؛ازاین رودردبیرستان دخترانه ی موتلفه ما ودانش آموزان به همراه خانواده هایشان چالشی برگزار کردیم تا چندساعتی را با یکدیگر پرانرژی وبا نشاط بگذارنیم .دراین چالش دانش آموزان باید یک سالادخاص باتزئین خاص به همراهخانواده اماده می کردند وبعدبا یکدیگر یک گیاه می کاشتند ودرنهایت این چالش بابرگزای یک مسابقه ی خانوادگی به اتمام می رسید.دختران عزیزمان نیز، ازمراحل این چاش عکس وفیلم تهیه کردندوبرای ما ارسالنمودند وما این تصاویر درقالب نمایشگاهی مجازی دراختیار دوستانشان درکانال نیایش قراردادیم.
فهرست